Privātuma politika

SIA "EM AUTO SERVISS" privātuma politika

Sabiedrība ir izstrādājusi un ievēro šo Politiku, lai nodrošinātu Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, veicot tiesisku personas datu apstrādi. Politika izstrādāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula), Latvijas Republikas Personas datu apstrādes likumu un citiem personas datu apstrādei piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

 1. Politikas mērķis un tās piemērošana

  1. Šajā Privātuma politikā (“Politika”), ir aprakstīta vispārīgā kārtība, kādā Sabiedrība apstrādā fizisko personu personas datus.

  2. Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu. Plašāka informācija par personas datiem, kurus var apstrādāt Sabiedrība, norādīta Politikas 3.sadāļā.

  3. Politika ir piemērojama turpmāk norādīto fizisko personu (“Klienti”) personas datu aizsardzības nodrošināšanai:

   1. Sabiedrības klientiem, kas izmanto, ir izmantojuši vai ir izteikuši vēlēšanos izmantot Sabiedrības sniegtos pakalpojumus un/vai nopirkuši vai izteikuši vēlēšanos no Sabiedrības nopirkt preces (tai skaitā, bet ne tikai interneta veikalā), vai ir citā veidā saistīti ar Sabiedrības sniegtajiem pakalpojumiem un/vai pārdotajām precēm, tai skaitā attiecībās ar Klientiem, kas nodibinātas pirms šīs Politikas pieņemšanas;

   2. Trešajām personām, kuras saistībā ar Sabiedrības pakalpojumu sniegšanu/preču pārdošanu Klientam saņem vai nodod Sabiedrībai jebkādu informāciju (tai skaitā, kontaktpersonas, maksātāji u.c.);

   3. fiziskajām personām, kas apmeklē Sabiedrības uzņēmuma objektus (autoservisu, biroju, veikalu utt.), tai skaitā, attiecībā uz fiziskām personām, kuras tiek videonovērotas;

   4. fiziskajām personām, kas apmeklē Sabiedrības mājas lapu www.autoprime.lv , veic pirkumus interneta veikalā www.autoprime.lv un/vai sazinās ar Sabiedrību;

   5. fiziskām personām, kas veic aktīvas darbības Sabiedrības sociālo tīklu kontos, personām, kuras ir piekritušas saņemt Sabiedrības mārketinga materiālus un/vai personām, kuras piedalās Sabiedrības pasākumos.

  4. Šī Politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā veidā Klients sniedz personas datus (Sabiedrības mājas lapā, papīra formātā vai telefoniski) un kādās Sabiedrības uzņēmuma sistēmās vai papīra formā minētie personas dati tiek apstrādāti.

 1. Pārzinis un tā kontaktinformācija

  1. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA "EM AUTO SERVISS", reģistrācijas Nr. 40203443224, juridiskā adrese: Misas iela 26B, Rīga, LV-1058 (turpmāk un iepriekš tekstā “ Sabiedrība”).

  2. Ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos iespējams sazināties ar Sabiedrību, sūtot e-pastu uz serviss@autoprime.lv , vēršoties Sabiedrības juridiskajā adresē.

 1. Personas datu iegūšana un kategorijas

  1. Personas dati var tikt iegūti no Klienta un/vai nepieciešamības gadījumā arī no citiem avotiem, piemēram, publiski pieejamās informācijas vai trešajām personām. Personas datu kategorijas, kuras Sabiedrība var vākt un apstrādāt, ir šādas (lielākoties, bet ne tikai):

   Identifikācijas dati

   Vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas datums.

   Kontaktinformācija

   dzīvesvietas adreses, e-pasta adrese, tālruņa numurs.

   Klienta transportlīdzekļa dati

   Transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības numurs, transportlīdzekļa reģistrācijas numurs, datums, marka, modelis, krāsa, VIN, masa, kategorija, motora tilpums un jauda, degvielas tips, transportlīdzekļa pēdējās tehniskās apskates datums.

   Pieeja dati interneta veikalam www.autoprime.lv

   lietotāja vārds, parole.

   Kontaktpersonas/ pilnvarotās personas dati

   Klienta kontaktpersonas/ pilnvarotās personas vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs.

   Ar Sabiedrības pakalpojuma līgumiem saistītie dati

   Noslēgtie un spēku zaudējušie līgumi, līguma izpilde vai neizpilde, šajā sakarā iesniegtie pieteikumi, pieprasījumi, sūdzības un cita saistītā informācija.

   Pakalpojuma dati

   Pakalpojuma nosaukums (transportlīdzekļa apkope vai remontēšana), transportlīdzekļa informācija, līguma datums, numurs un summa.

   Ar Sabiedrības pirkuma līgumiem saistītie dati

   Noslēgtie un spēku zaudējušie līgumi, līguma izpilde vai neizpilde, šajā sakarā iesniegtie pieteikumi, pieprasījumi, sūdzības un cita saistītā informācija.

   Preces pirkuma dati

   Preces nosaukums (riepas, eļļa utt.), preces kods, pirkuma datums, pavadzīmes numurs, preces piegādes/ saņemšanas veids, cena, apmaksas veids, pavadzīmes informācija, čeka informācija.

   Maksājumu un norēķinu dati

   Kredītiestādes konta numurs, rēķina informācija, tai skaitā, rēķina numurs, datums, apmaksas datums, summa, atlaide.

   Parāda dati

   Pamatparāda summa, blakus prasījumi, kavējuma termiņš, parāda piedzīšanas informācija.

   Klientu piekrišanu informācija

   Klienta izteiktās piekrišanas atzīme (arī pa tēmām), datums, laiks un piekrišanas iegūšanas veids.

   Video dati

   Videonovērošana Sabiedrības juridiskajā adresē, videoieraksta ierakstīšanas datums.

   Sabiedrības mājaslapā veiktās darbības

   Tikai tā informācija, kuru Klients aizpilda (gadījumā, ja aizpilda) sadaļā “Sazinies ar mums”.

  2. Lai novērstu šaubas, paskaidrojams, ka par Klientu tiek vākti un apstrādāti tikai tie personas dati, kas nepieciešami, lai sasniegtu Politikas 4.sadaļā norādītos mērķus. Tikai ļoti retos gadījumos par Klientu tiks vākti un apstrādāti visi 3.1.punktā norādītie personas dati.

 1. Personas datu apstrādes mērķis

Sabiedrība apstrādā personas datu šādiem mērķiem:

  1. Pakalpojumu sniegšanai un preču pārdošanai: lai Sabiedrība spētu identificēt Klientu; sagatavot, noslēgt un izpildīt noslēgto līgumu vai lai pēc Klienta lūguma veiktu nepieciešamos pasākumus pirms līguma noslēgšanas; lai nodrošinātu preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu; nodrošinātu pakalpojumu darbību; nodrošinātu datu aktualitāti un pareizību, pārbaudot un, nepieciešamības gadījumā, papildinot, labojot, dzēšot personas datus; veiktu garantijas saistību izpildi; Klientu apkalpošanai; atsauksmju, sūdzību un citu Klientu iesniegto dokumentu izskatīšanai un apstrādei; norēķinu administrēšanai; parādu atgūšanai un piedziņai; Klientu noturēšanai.

  2. Sabiedrības un/ vai Klienta interešu aizsardzībai: lai aizsargātu Klienta un/vai Sabiedrības intereses; lai sniegtu pierādījumus darījumiem un citai komerciālai komunikācijai (e-pastu glabāšana, iesniegto dokumentu glabāšana utt.); lai Sabiedrības leģitīmajās interesēs novērstu, ierobežotu un izmeklētu Sabiedrības zīmola, pakalpojumu, preču negodprātīgu vai prettiesisku izmantošanu, vai tīša traucējumu radīšanu; iekšējai apmācībai vai pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai; lai nodrošinātu Sabiedrības un/vai Klienta drošību, aizsargātu Klienta un/vai tā pārstāvju dzīvību un veselību, un citas Sabiedrības un Klienta tiesības (vizuālo ierakstu veikšana), pamatojoties uz Sabiedrības leģitīmajām interesēm, aizsargāt Klientus, Sabiedrības darbiniekus un Sabiedrības objektu apmeklētājus.

  3. Prasījuma tiesību nodibināšanai, īstenošanai un aizstāvībai: lai nodibinātu, īstenotu, aizstāvētu un cedētu prasījuma tiesības, pamatojoties uz līguma izpildi vai, lai pēc Klienta lūguma veiktu pasākumus pirms līguma noslēgšanas vai lai izpildītu juridisku pienākumu, vai Sabiedrības leģitīmajās interesēs īstenotu prasījuma tiesības.

  4. Juridisko pienākumu izpildei: lai pildītu piemērojamos likumus, kā arī, lai pārbaudītu identitāti, pamatojoties uz līguma izpildi, vai, lai pēc Klienta lūguma veiktu pasākumus pirms līguma noslēgšanai vai lai izpildītu juridisku pienākumu, vai Sabiedrības leģitīmajās interesēs aizsargātu Sabiedrības tiesiskās intereses, nodrošinātu pārdomātu riska vadību un uzņēmuma pārvaldību.

  5. Informācijas sniegšana publiskajām institūcijām: lai sniegtu informāciju valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem tiesību aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.

  6. Citos specifiskos nolūkos, par kuriem Klients tiks informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgos datus Sabiedrībai (piemēram, tiešā mārketinga mērķiem uz Klienta piekrišanas pamata).

 1. Personas datu apstrādes pamats

Sabiedrība apstrādā Klientu personas datus uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

  1. uz līguma pamata, kas noslēgts starp Klientu un Sabiedrību: līguma noslēgšanas, izpildes procesā un pēc Klienta pieprasījuma arī pirms līguma noslēgšanas.

  2. uz normatīvo aktu pamata: lai izpildītu Sabiedrībai saistošo normatīvo aktu izpildi.

  3. uz Klienta piekrišanas pamata.

  4. Sabiedrības leģitīmajās interesēs: lai nodrošinātu no Sabiedrības un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izritošo Sabiedrības leģitīmo interešu ievērošanu un izpildi. Sabiedrībai pastāv šādas leģitīmās intereses (bet ne tikai):

   1. sniegt šādus pakalpojumus: transportlīdzekļu apkope un remontēšana;

   2. pārdod šādas preces: transportlīdzekļu detaļas, apkopes līdzekļus;

   3. pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas un uzturēt aktuālus/ pareizus Klientu personas datus;

   4. nodrošināt Sabiedrības un Klientu saistību izpildi;

   5. novērst nepamatotus finansiālus riskus savai komercdarbībai;

   6. saglabāt Klientu pieteikumus un iesniegumus par preču pirkumu un pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem;

   7. veikt darbības, lai saglabātu Klientu, piesaistītu jaunus klientus;

   8. izstrādāt un attīstīt preces un pakalpojumus;

   9. informēt par izmaiņām pakalpojuma sniegšanas kārtībā un cenrādī;

   10. nodrošināt Sabiedrības objektu uzturēšanu un darbību (tai skaitā, bet ne tikai, automašīnu autoservisa darbību, veikala un interneta veikala darbību;)

   11. novērst noziedzīga nodarījuma izdarīšanu;

   12. vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;

   13. nodrošināt korporatīvo pārvaldību, finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;

   14. nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus;

   15. nodrošināt pakalpojumu sniegšanas, preču pārdošanas un piegādes efektivitāti;

   16. nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;

   17. administrēt maksājumus, tai skaitā neveiktus maksājumus;

   18. informēt sabiedrību par savu darbību.

 1. Personas datu apstrādes kārtība

  1. Sabiedrība apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienīgas tehnoloģijas, ņemot vērā pastāvošos riskus attiecībā uz fizisku personu privātumu, un Sabiedrībai saprātīgi pieejamos tehniskos, organizatoriskos un finansiālos resursus.

  2. Ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai Sabiedrība var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas darbības. Gadījumā, ja izpildot šīs darbības, Sabiedrības sadarbības partneri apstrādā Sabiedrības rīcībā esošos Klienta personas datus, tad attiecīgie Sabiedrības sadarbības partneri ir uzskatāmi par apstrādātājiem (personas, kas Sabiedrības vārdā apstrādā Klientu datus) un Sabiedrība ir tiesības nodot Sabiedrības sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.

  3. Sabiedrības sadarbības partneri (apstrādātāja statusā) nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar Sabiedrības prasībām un tiesību aktiem.

  4. Sabiedrības sadarbības partneri neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildei Sabiedrības uzdevumā.

 1. Tiešais mārketings

  1. Personām, kuras ir sniegušas savu kontaktinformāciju un ir izteikušas vēlmi saņemt informāciju par Sabiedrības piedāvātajām precēm un/vai pakalpojumiem, izmantojot elektroniskos sakaru līdzekļus (e-pasts, SMS īsziņas), Sabiedrība sūtīs piedāvājumus par Sabiedrības piedāvāto pakalpojumu vai preču pārdošanu un citus reklāmas materiālus, jautās viedokli par sniegtajiem pakalpojumiem, paziņos par Sabiedrības jaunumiem, pakalpojumu sniegšanas kārtību.

  2. Tiešā mārketinga mērķiem Sabiedrība apstrādās šādu personas datus: vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi. Personas dati tiešā mārketinga mērķiem tiks izmantoti uz piekrišanas pamata līdz tās atsaukšanai. Klients ir tiesīgs jebkurā laikā atsaukt šo piekrišanu, pilnā apmērā vai daļēji, par to paziņojot klātienē Sabiedrības juridiskajā adresē vai uz Sabiedrības e-pasta adresi: serviss@autoprime.lv .

 1. Interneta mājas lapas apmeklētāji

  1. Interneta mājas lapas apmeklētājs drīkst reģistrēties un izveidot kontu interneta veiklā www.autoprime.lv, ja tiem ir 18 gadi. Visa informācija, kuru Klienti sniedz Sabiedrībai kļūstot par reģistrētiem klientiem, tiks glabāta ar Klienta piekrišanu, vadoties pēc Politikas nosacījumiem. Ja Sabiedrībai ir pamatotas aizdomas, ka Klients ir pārkāpis kādu no Politikas nosacījumiem, Sabiedrība ir tiesīga jebkurā brīdī bloķēt Klienta kontu. Ja Klients uzzina vai viņam ir aizdomas, ka nepiederoša persona ir uzzinājusi viņa lietotāja vārdu un/vai paroli, Klientam ir pēc iespējas ātrāk par to jāpaziņo Sabiedrībai pa e-pastu: serviss@autoprime.lv .

  2. Klients ir atbildīgs par savas paroles un sniegto datu konfidencialitāti, kā arī par jebkurām darbībām (datu nodošanu, iesniegtajiem pieteikumiem utt.), kas Sabiedrības mājas lapā tiek veiktas pieslēdzoties izmantojot Klienta pieslēguma datus. Klients nedrīkst izpaust savu paroli trešajām personām. Ja Sabiedrības mājas lapā (t.sk. internēta veikala) sniegtos pakalpojumus izmanto trešā persona, kas ir pieslēgusies Sabiedrības mājas lapai, izmantojot Klienta pieslēguma datus, Sabiedrība uzskatā, ka pieslēdzāties Klients. Pieslēguma datu nozaudēšanas gadījumā, Klientam ir nekavējoties par to jāinformē Sabiedrībai.

 1. Sīkdatnes

  1. Sīkdatne ir neliels fails, kas sastāv no burtiem un cipariem, kuru ar Klienta piekrišanu Sabiedrība ierakstā Klienta pārlūkā vai Klienta datora cietajā diskā (piemēram, laiks kad Klients apmeklēja Sabiedrības mājas lapu vai kādu informāciju Klients meklēja). Dažādiem mērķiem tiek izmantotas dažādas sīkdatnes. Tādā veidā sīkdatnes palīdz Sabiedrībai atšķirt Klientu no citu Sabiedrības mājas lapas www.autoprime.lv lietotājiem, tādējādi nodrošinot patīkamāku Sabiedrības mājas lapas izmantošanu un ļaujot pilnveidot interneta mājas lapu.

  2. Vairums interneta pārlūkprogrammu ļauj noraidīt visas sīkdatnes, savukārt dažās interneta pārlūkprogrammās ir iespēja noraidīt tikai trešo personu sīkdatnes. Tādējādi Klients varat izmantot šīs iespējas. Taču tādā gadījumā Klientam būs pašrocīgi jāpielāgo daži iestatījumi ikreiz, kad apmeklēsiet mūsu mājaslapu, kā arī varbūt nedarbosies daži pakalpojumi un funkcijas. Plašāk lasiet šeit: aboutcookies.org. Sīkdatņu dzēšana un pārvaldība interneta pārlūka programmās: Chrome , Internet Explorer , Opera .

  3. Sabiedrība var izmantot zemāk aprakstītās sīkdatnes:

   1. Absolūti nepieciešamās sīkdatnes. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tam, lai Sabiedrības mājas lapa varētu darboties. Šādu sīkdatņu apstrādāto datu pamatojums ir atbilstoša līguma izpilde Klientam apmeklējot Sabiedrības mājas lapu, savukārt Sabiedrībai nodrošinot apmeklējuma kvalitāti un drošību. Tās var būt sīkdatnes, kuras, piemēram, ļauj Klientam pieslēgties un iekļūt Sabiedrības mājas lapas aizsargātajās zonās, izmantot iepirkumu groza funkciju un citus pakalpojumus.

   2. Analītiskās un (vai) darbību sīkdatnes. Šīs sīkdatnes ļauj Sabiedrībai atpazīt un uzskaitīt Sabiedrības mājas lapas apmeklētājus, kā arī novērot, kā apmeklētāji pārvietojas Sabiedrības mājas lapā tās izmantošanas laikā. Tas palīdz Sabiedrībai paātrināt mājas lapas darbību un nodrošināt, lai lietotāji var viegli atrast to, ko meklē. Šo sīkdatņu ievākto datu apstrādes pamats ir Klienta piekrišana.

   3. Funkcionālās sīkdatnes. Šīs sīkdatnes tiek izmantotas Klientu atpazīšanai, kad tie atgriežas Sabiedrības mājas lapā, lai Sabiedrība var piedāvāt Klienta vajadzībām atbilstošu saturu, iegaumēt Klientiem aktuālu informāciju. Šo sīkdatņu ievākto datu apstrādes pamats ir Klientu piekrišana.

  4. Katru reizi, kad Klients apmeklē Sabiedrības mājas lapu, Sabiedrības vārdā un likumīgajās interesēs var būt izmantota trešās personas programmatūra “Google Analytics”, kas ievāc informāciju par to kā Klienti lieto Sabiedrības mājas lapu, piemēram, fiksē Klientu darbības mājas lapā un nosaka apmeklētāja uzvedības modeļus. Šis pakalpojums tiek izmantots ar mērķi noteikt to, cik cilvēki apmeklē Sabiedrības mājas lapu un cik dažādas tās daļās. Ievāktā informācija palīdz noskaidrot, kā darbojas Sabiedrības mājas lapa un kā Sabiedrība var to uzlabot. Sabiedrība nenosaka Klienta identitāti un neļauj to darīt programmai “Google Analytics”. Klients varat atteikties izmantot Google Analytics sīkdatnes, lejupielādējot un instalējot Google Analytics Opt-out Browser Add-on papildrīku .

 1. Videonovērošana

  1. Sabiedrības uzņēmuma objektos un lietošanā esošajās telpās (teritorijā, autoservisā, ēkā) notiek videonovērošana. Videonovērošanas mērķis ir: kontrolēt nepiederošu personu iekļūšanu telpās, novērst noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, nodrošināt cilvēku dzīvības un veselības aizsardzību, īpašuma aizsardzību, identificēt kaitējumu vai zaudējumu nodarītājus, izpildīt uz Sabiedrību attiecināmu juridisku pienākumu, kā arī aizsargātu Klientu vai citas fiziskas personas vitālas intereses.

  2. Sabiedrības uzņēmuma objektu videonovērošanas zonās ir izvietotas atbilstošas zīmes, kas brīdina Klientus un citas fiziskas personas par videonovērošanu.

  3. Videonovērošanas rezultātā iegūti ieraksti tiek glabāti līdz 1 (vienai) nedēļai Sabiedrības juridiskajā adresē, slēgtā telpā. Pēc uzglabāšanas termiņa beigām Sabiedrība nodrošina pilnīgu videonovērošanas datu dzēšanu.

 1. Personas datu aizsardzība

  1. Sabiedrība aizsargā Klientu personas datus, izmantojot mūsdienīgas tehnoloģijas, ņemot vērā pastāvošos riskus attiecībā uz fizisku personu privātumu, kā arī sapratīgi pieejamos Sabiedrības tehniskos, organizatoriskos, finansiālos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus personas datu aizsardzības drošības pasākumus:

   1. Slēgtas telpas un piekļuves liegšana neautorizētām personām;

   2. Ugunsmūru programmu lietošana;

   3. Ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmu lietošana;

   4. Citus aizsardzības pasākumus īstenošana.

 1. Personas datu saņēmēji

  1. Sabiedrība var izpaust informāciju par Klientu saviem darbiniekiem, speciālistiem, starpniekiem, pakalpojumu sniedzējiem (piemēram, kredītiestādei norēķinu ietvaros), sadarbības partneriem vai apakšuzņēmējiem (piemēram, lai nodrošinātu IT sistēmu uzturēšanas pakalpojumu, kurjeram preces piegādei no interneta veikala utt.), lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju.

  2. Bez tam, Sabiedrība var sniegt informāciju par Klientu:

   1. ja to nosaka likumi;

   2. ja Klients deva tam skaidru un nepārprotamu piekrišanu;

   3. lai aizsargātu savas tiesības vai intereses (vēršoties pie juridisko pakalpojumu sniedzējiem, parāda piedziņas sabiedrībām, mediatoriem, tiesās vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi Sabiedrības likumīgās intereses).

  3. Klienta personas dati netiks nodoti trešajai valstij un (vai) starptautiskai organizācijai.

  4. Politikā norādītais personas datu saņēmēju saraksts vai saņēmēju kategorijas var mainīties, tādēļ, ja Klients vēlas būt informēts par izmaiņām personas datu saņēmēju sarakstā vai kategorijās, tad lūdzam par to paziņot mums pa e-pastu serviss@autoprime.lv .

 1. Personas datu glabāšanas ilgums

  1. Sabiedrība glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

   1. kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums;

   2. kamēr Sabiedrībai pastāv juridisks pienākums datus glabāt;

   3. kamēr normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Sabiedrība vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);

   4. kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja vien nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

  2. Pēc tam, kad visi šajā Politikas sadaļā minētie Klienta personas datu apstrādes termiņi izbeidzas, Klienta personas dati tiek neatgriezeniski dzēsti.

 1. Piekļuve personas datiem un citas Jūsu tiesības

  1. Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa personas datu apstrādi.

  2. Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt Sabiedrībai piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt Sabiedrībai veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību (nodošanu citiem datu apstrādes pārziņiem). Šīs Klienta tiesības īstenojamas, ciktāl personas datu apstrāde neizriet no Sabiedrības likumiskajiem pienākumiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.

  3. Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

   1. rakstveida formā klātienē Sabiedrības juridiskajā adresē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti);

   2. elektroniskā pasta veidā, nosūtot uz Sabiedrības e-pasta adresi: serviss@autoprime.lv . Attiecīgo pieprasījumu nepieciešams parakstīt ar drošu elektronisko parakstu, taču šāda prasība attiecībā uz Klientu nav obligāta, ja Sabiedrībai ir pieejama pietiekoša informācija, lai pārliecinātos, ka saņemtais e-pasts ar pieprasījumu ir Klienta (piemēram, e-pasts ir minēts kā kontaktinformācija līgumā ar Klientu).

  4. Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Sabiedrība pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

  5. Sabiedrība atbildi uz pieprasījumu Klientam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē vai parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un nosūta uz Klienta e-pastu (pamatā ņemot vērā Klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu).

  6. Sabiedrība nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Gadījumā, ja Klients pret Sabiedrību ir cēlis iebildumus, tad Sabiedrība veic nepieciešamās darbības, lai Klienta iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties attiecīgajā uzraudzības iestādē (Latvijas Republikā tā ir Datu valsts inspekcija).

 1. Klienta piekrišana un tiesības to atsaukt

  1. Klients piekrišanu personas datu apstrādei (“Piekrišana”) var dot klātienē Sabiedrības juridiskajā adresē vai nosūtot uz Sabiedrības e-pasta adresi: serviss@autoprime.lv . Sūtot Piekrišanu uz iepriekš norādīto Sabiedrības e-pasta adresi, Piekrišanu ieteicams parakstīt ar drošu elektronisko parakstu, taču šāda prasība nav obligāta, ja Sabiedrībai ir pieejama pietiekoša informācija, lai pārliecinātos, ka saņemtais e-pasts ar Piekrišanu ir Klienta (piemēram, e-pasts ir minēts kā kontaktinformācija līgumā ar Klientu).

  2. Klientam ir tiesības atsaukt Piekrišanu jebkurā brīdī tādā pat veidā, kādā tā dota, attiecīgi klātienē juridiskajā adresē vai nosūtot uz Sabiedrības e-pasta adresi: serviss@autoprime.lv . Sūtot Piekrišanas atsaukumu uz iepriekš norādīto Sabiedrības e-pasta adresi, Piekrišanas atsaukumu ieteicams parakstīt ar drošu elektronisko parakstu, taču šāda prasība attiecībā uz Klientu nav obligāta, ja Sabiedrībai ir pieejama pietiekoša informācija, lai pārliecinātos, ka saņemtais e-pasts ar Piekrišanas atsaukšanu ir Klienta (piemēram, e-pasts ir minēts kā kontaktinformācija līgumā ar Klientu).

  3. Sabiedrība, saņemot Piekrišanas atsaukumu, turpmāku Klientu personas datu apstrādi, kas pamatota uz šādu Piekrišanu, konkrētajam nolūkam vairs neveiks.

  4. Piekrišanas atsaukums neietekmē Klientu personas datu apstrādes tiesiskumu, kas veiktas laika periodā līdz Klients iesniedza attiecīgo Piekrišanas atsaukumu.

  5. Lai novērstu šaubas, paskaidrojams, ka Klientam, atsaucot Piekrišanu, nevar tikt pārtraukta tāda Klienta personas datu apstrāde, kuru Sabiedrība veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem (piemēram, uz noslēgtā līguma pamata).

 1. Saziņa ar Klientu

  1. Sabiedrība veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta nodoto kontaktinformāciju (pamatā – adresi, tālruņa numuru, e-pastu).

  2. Saziņu par noslēgtā līguma izpildi Sabiedrība veic uz līguma pamata (piemēram, preces vai pakalpojuma saņemšanas laiku paziņošana, informācija par rēķiniem, izmaiņām pakalpojumos u.c.).

 1. Politikas spēkā esamība un grozījumi

  1. Šie Politika ir pieejama Sabiedrības juridiskajā adresē un mājas lapā www.autoprime.lv.

  2. Sabiedrība vienpusēji jebkurā brīdī ir tiesīgs grozīt šo Politiku, paziņojot Klientiem par attiecīgajiem grozījumiem Sabiedrības mājas lapā, pa pastu, pa e-pastu vai citā veidā pēc Sabiedrības ieskatiem. Par veiktajiem grozījumiem Sabiedrība paziņo ne vēlāk kā 1 (vienas) nedēļas laikā pirms attiecīgo grozījumu spēkā stāšanās dienas.

Pēdējā Politikas atjaunināšana tika veikta 19.03.2019.